کاربرد آپاستروف در انگلیسی
آپاستروف

کاربرد آپاستروف در انگلیسی

کاربرد آپاستروف در انگلیسی

آپاستروف در انگلیسی کاربردهای متعددی دارد. کاربرد آپاستروف در انگلیسی را در مثال های زیر مشاهده کنید.

۱-کوتاه کردن یا فرم خلاصه برخی کلمات

to be verbs

I’m

I am

he’s

he is

she’s

she is

it’s

it is

we’re

we are

they’re

they are

you’re

you are

 

will, would , had

They’ll start it soon.

They will start it soon.

I’d been studying for 3 years.

I had been studying for 3 years.

She’d prepare dinner for all of us.

She would prepare dinner for all of us.

منفی کردن

not=n’t

isn’t

is not

haven’t

have not

has, have

She has been good to me.

She has been good to me.

I have painted the wall.

I have painted the wall.

۲- مالکیت

This is Nick’s car. 

Where is Jane’s dad?

I don’t think she is john’s friend.

 

اصول نشانه گذاری در انگلیسی

کاربرد کاما در انگلیسی

برای شرکت در کاربردی ترین دوره مکالمه زبان انگلیسی کلیک کنید

 

پاسخ دهید