می خواهید هزینه های خود را در استفاده از کلاس های آموزان کاهش دهید؟!

برای کاهش هزینه های کلاس های خود می توانید با خرید یکی از بسته های اعتباری زیر، شامل تخفیفات آموزان شده و اعتباری بیش از مبلغ پرداختی خود دریافت نمایید. به عنوان مثال شما با خرید بسته ی شماره ۵ دوره های عادی، مبلغ ۹۸۴/۰۰۰ تومان پرداخت می نمایید ولی اعتبار حساب کاربری شما به اندازه ی ۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان افزایش می یابد.

لیست قیمت دوره های عمومی

(هر تک جلسه دارای قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان و زمان ۶۰ دقیقه می باشد.)

A

دوره عمومی
۳۵۰/۰۰۰ تومان
 • ۵ جلسه
 • هرجلسه ۷۰/۰۰۰ تومان
 • دوره استارتر

B

دوره عمومی
۹۷۵/۰۰۰ تومان
 • ۱۵ جلسه
 • هرجلسه ۶۵/۰۰۰ تومان
 • معادل یک ترم
پرمخاطب

C

دوره عمومی
۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
 • ۳۰ جلسه
 • هرجلسه ۶۰/۰۰۰ تومان
 • معادل دو ترم

لیست قیمت دوره های آیلتس

(هر تک جلسه دارای قیمت ۹۰/۰۰۰ تومان و زمان ۶۰ دقیقه می باشد.)

A

دوره آیلتس
۴۵۰/۰۰۰ تومان
 • ۵ جلسه
 • هرجلسه ۹۰/۰۰۰ تومان
 • دوره استارتر

B

دوره آیلتس
۱/۲۷۵/۰۰۰ تومان
 • ۱۵ جلسه
 • هرجلسه ۸۵/۰۰۰ تومان
 • معادل یک ترم
پرمخاطب

C

دوره آیلتس
۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
 • ۳۰ جلسه
 • هرجلسه ۸۰/۰۰۰ تومان
 • معادل دو ترم

لیست قیمت دوره مکاتبات بازرگانی

دوره مکاتبات بازرگانی

۹۰۰/۰۰۰ تومان
 • ۷ جلسه به همراه ۳ کارگاه عملی تمرین مطالب تدریس شده