می خواهید هزینه های خود را در استفاده از کلاس های آموزان کاهش دهید؟!

برای کاهش هزینه های کلاس های خود می توانید با خرید یکی از بسته های اعتباری زیر، شامل تخفیفات آموزان شده و اعتباری بیش از مبلغ پرداختی خود دریافت نمایید. به عنوان مثال شما با خرید بسته ی شماره ۵ دوره های عادی، مبلغ ۹۸۴/۰۰۰ تومان پرداخت می نمایید ولی اعتبار حساب کاربری شما به اندازه ی ۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان افزایش می یابد.

لیست قیمت دوره های عمومی

(هر تک جلسه دارای قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان و زمان ۶۰ دقیقه می باشد.)

A

دوره عمومی
۱۷۴/۰۰۰ تومان
 • ۶ جلسه
 • هرجلسه ۲۹۰۰۰ تومان
 • -

B

دوره عمومی
۳۲۴/۰۰۰ تومان
 • ۱۲ جلسه
 • هرجلسه ۲۷۰۰۰ تومان
 • معادل یک ترم

C

دوره عمومی
۵۸۸/۰۰۰ تومان
 • ۲۴ جلسه
 • هرجلسه ۲۴۵۰۰ تومان
 • معادل دو ترم
پرمخاطب

D

دوره عمومی
۸۲۸/۰۰۰ تومان
 • ۳۶ جلسه
 • هرجلسه ۲۳۰۰۰ تومان
 • معادل سه ترم

E

دوره عمومی
۹۸۴/۰۰۰ تومان
 • ۴۸ جلسه
 • هرجلسه ۲۰۵۰۰ تومان
 • معادل چهار ترم

A

دوره عمومی
۱۷۴/۰۰۰ تومان
 • ۶ جلسه
 • هرجلسه ۲۹۰۰۰ تومان
 • -

B

دوره عمومی
۳۲۴/۰۰۰ تومان
 • ۱۲ جلسه
 • هرجلسه ۲۷۰۰۰ تومان
 • معادل یک ترم

C

دوره عمومی
۵۸۸/۰۰۰ تومان
 • ۲۴ جلسه
 • هرجلسه ۲۴۵۰۰ تومان
 • معادل دو ترم
پرمخاطب

D

دوره عمومی
۸۲۸/۰۰۰ تومان
 • ۳۶ جلسه
 • هرجلسه ۲۳۰۰۰ تومان
 • معادل سه ترم

E

دوره عمومی
۹۸۴/۰۰۰ تومان
 • ۴۸ جلسه
 • هرجلسه ۲۰۵۰۰ تومان
 • معادل چهار ترم

لیست قیمت دوره های آیلتس و کسب و کار

(هر تک جلسه دارای قیمت ۳۹,۰۰۰ تومان و زمان ۶۰ دقیقه می باشد.)

A

دوره آیلتس و کسب و کار
۲۲۲/۰۰۰ تومان
 • ۶ جلسه
 • هرجلسه ۳۷۰۰۰ تومان
 • --

B

دوره آیلتس و کسب و کار
۴۲۰/۰۰۰ تومان
 • ۱۲ جلسه
 • هرجلسه ۳۵۰۰۰ تومان
 • معادل یک ترم

C

دوره آیلتس و کسب و کار
۷۹۲/۰۰۰ تومان
 • ۲۴ جلسه
 • هرجلسه ۳۳۰۰۰ تومان
 • معادل دو ترم
پرمخاطب

D

دوره آیلتس و کسب و کار
۱/۱۳۴/۰۰۰ تومان
 • ۳۶ جلسه
 • هرجلسه ۳۱۵۰۰ تومان
 • معادل سه ترم

E

دوره آیلتس و کسب و کار
۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان
 • ۴۸ جلسه
 • هرجلسه ۳۰۰۰۰ تومان
 • معادل چهار ترم

A

دوره آیلتس و کسب و کار
۲۲۲/۰۰۰ تومان
 • ۶ جلسه
 • هرجلسه ۳۷۰۰۰ تومان
 • --

B

دوره آیلتس و کسب و کار
۴۲۰/۰۰۰ تومان
 • ۱۲ جلسه
 • هرجلسه ۳۵۰۰۰ تومان
 • معادل یک ترم

C

دوره آیلتس و کسب و کار
۷۹۲/۰۰۰ تومان
 • ۲۴ جلسه
 • هرجلسه ۳۳۰۰۰ تومان
 • معادل دو ترم
پرمخاطب

D

دوره آیلتس و کسب و کار
۱/۱۳۴/۰۰۰ تومان
 • ۳۶ جلسه
 • هرجلسه ۳۱۵۰۰ تومان
 • معادل سه ترم

E

دوره آیلتس و کسب و کار
۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان
 • ۴۸ جلسه
 • هرجلسه ۳۰۰۰۰ تومان
 • معادل چهار ترم